Versiunea de baza
0 22 846 888

Главная  //  1C:Intreprindere 8  //  1С:Contabilitate 8  //  Versiunea de baza
1C:Contabilitatea 8. Versiunea de baza

"1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază" este destinată pentru automatizarea evidenței contabile și fiscale și pregătirea dărilor de seamă obligatorii pentru întreprinderile mici și mijlocii, unde cu softul lucrează doar un singur contabil și softul – soluția tipică nu necesită adaptări la particularitățile întreprinderii.

Produsul software "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază" reprezintă platforma "1C:Enterprise 8" și configurația ”Contabilitatea pentru Moldova” redacția 1.1 cu un șir de limitări privind funcționalul și sistema de licențiere a softului. Setul de livrare conține distributivul (aflat pe CD), setul de documentație privind versiunea de bază, acordul de licențiere și plicul cu codul PIN pentru primirea licenței unice pentru utilizarea softului.

 "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază" – softuri de generație nouă pentru evidența contabilă și fiscală.

"1C:Contabilitatea" a devenit un standard industrial al softurilor de evidență în Federația Rusă, Moldova și alte țări. Softul constituie rezultatul experienței practice a activității contabililor din sute de întreprinderi – de la întreprinderi mici și individuale pînă la corporații și holding-uri. Versiunea nouă a softului - "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază", creată în baza platformei tehnologice "1C:Enterprise 8", ridică acest standard la un nivel nou metodologic și tehnologic.

"1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" poate fi utilizată de către întreprinderile, care realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, comercializare în consignație, prestarea serviciilor, producerea, etc.

Evidența contabilă corespunde legislației în vigoare a Republicii Moldova. În componența configurației este inclus planul nou de conturi al evidenței contabile
Metodica evidenței contabile permite reflectarea în mod concomitent a fiecărei operațiuni economice, atît pe conturi contabile, cît și sub aspectul evidenței analitice, cantitative și valutare. Utilizatori pot gestiona de sine stătător metoda de evidență în cadrul setării politicii de contabilitate, pot crea subconturi și aspecte noi ale evidenței analitice. Metoda principală de reflectare a operațiunilor economice în evidență constituie introducerea documentelor, care corespund documentelor primare din evidența contabilă. În afară de aceasta, este prevăzută posibilitatea de introducere a formulelor contabile separate. Pentru introducerea de grup a formulelor contabile se recomandă utilizarea operațiunilor tipice – un instrument simplu al automatizării, ușor și rapid setabil de către utilizator.

"1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" permite soluționarea tuturor sarcinilor ce apar în fața serviciului contabil al întreprinderii, inclusiv perfectarea documentelor primare, evidența vînzărilor, etc.

În "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" este prevăzută posibilitatea de utilizare comună a aplicațiiilor în baza platformei "1C:Enterprise 8": "Gestiunea comerțului pentru Moldova" și "Salariul și Gestiunea Personalului pentru Moldova".

Limitele versiunii de bază "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" 

"1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" – reprezintă un soft monopost pentru ținerea evidenței contabile și fiscale și pregătirea dărilor de seamă reglementare. În comparație cu versiunea PROF, ea posedă un șir de limite:

• nu menține posibilitatea de ținere a evidenței pentru mai multe întreprinderi într-o singură bază informațională; dar permite ținerea evidenței pentru mai multe întreprinderi în baze informaționale separate la un singur calculator; 
• concomitent cu o bază informațională poate lucra doar un singur utilizator; 
• nu permite modificarea configurației, poate accepta doar configurația tipică și să instaleze actualizările sale; 
• nu permite funcționarea în varianta client-server; 
• nu permite lucrul bazelor informaționale repartizate; 
• nu menține COM-conectarea și Automation-server.

Dacă în cadrul întreprinderii apare necesitatea de ținere a evidenței pentru mai multe companii într-o singură bază informațională, lucrul concomitent a mai multor utilizatori sau apar alte sarcini, care nu pot fi soluționate în cadrul versiunii de bază, atunci în acest caz, întreprinderea poate trece la softul "1C:Contabilitatea 8.0" versiunea PROF, care nu posedă aceste restricții. Ordinea de upgrade a versiunii este descrisă mai jos.

Particularitățile livrării și licențierii versiunii de bază "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova".

Produsul software "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază" reprezintă platforma "1C:Enterprise 8" și configurația "Contabilitatea pentru Moldova" cu limitările descrise mai sus și cu sistema de licențiere.

Setul de livrare conține distributivul (aflat pe CD), setul de documentație necesar pentru lucru cu versiunea de bază, acordul de licențiere și ancheta de înregistrare, plicul cu codul PIN pentru primirea licenței electronice pentru utilizarea softului.

În versiunea de bază se aplică, așa-numita, licențiere electronică a produsului cu "legarea" softului de un singur computer. Cheia de protecție nu se aplică.

Fiecare set al produsului se livrează cu un cod unic PIN ascuns. În setul de livrare al produsului intră un plic sigilat cu codul PIN. Codul PIN poate fi citit doar la deschiderea plicului.

Pentru lansarea și funcționarea softului este necesar de a primi licența electronică. La prima lansare a softului, pe calculator se formează codul calculatorului, care împreună cu codul PIN trebuie comunicat în Centrul de licențiere al companiei "1C". În baza codului PIN și codului calculatorului, la care se presupune că se va utiliza softul, Centrul de licențiere formează licența electronică – cod "de legătură" către un computer concret.

Primirea licenței poate fi efectuată în mod automat, dacă computerul utilizatorului este conectat către Internet, cît și prin poșta electronică sau telefon. Instrucțiunea detaliată privind primirea licenței electronice este inclusă în documentaței.

În caz de modificare al configurației sau de substituire al computerului, este posibilă acordarea pînă la două licențe de rezervă. Licențele de rezervă pot fi primite doar de către utilizatorii înregistrați ai softului.

Versiunea de bază poate funcționa doar în regim de monopost, de aceea pentru această versiune nu pot fi utilizate licențele suplimentare pentru extinderea numărului de locuri de lucru, cît și licența pentru server "1C:Enterprise 8".

 

Trecerea la versiunea de bază "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" a utilizatorilor versiunilor precedente.

 

Utilizatorii tuturor versiunilor precedente ai softului "1C:Contabilitatea", cît și ai softului "1C:Documente de plată" pot procura produsul software "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază" în condiții de upgrade conform schemei standard.

Pentru efectuarea upgrade-ului este necesar de a returna firmei ancheta de înregistrare al produsului software. Distributivul, cărțile și cheia de protecție, dacă au intrat în componența setului, rămîn la utilizator pentru finisarea ținerii evidenței în aplicația veche și trecerea bazelor informaționale în "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova".

Trecerea de la versiunea de bază "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" la versiunea PROF "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" sau alte produse software "1C:Enterprise 8".

 

Utilizatorii produsului software "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază", pentru care, pe măsura dezvoltării afacerii lor, nu vor fi în de ajuns posibilitățile versiunii de bază ale softului, pot procura produsul "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" versiunea PROF în condițiile de upgrade conform schemei standard. 

La trecerea de la versiunea de bază "Contabilitatea 8 pentru Moldova" la versiunea PROF, toate datele de evidență acumulate se păstrează în volum deplin.

 

Posibilitățile funcționale ale softului "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază". 

 

Produsul software "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" include versiunea de bază a platformei tehnologice "1C:Enterprise 8" și soluția aplicată (configurația) "Contabilitatea pentru Moldova".

"1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" este destinată pentru automatizarea evidenței contabile și fiscale, inclusiv pregătirea dărilor de seamă obligatorii, pentru întreprinderile care efectuează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, prestarea serviciilor, etc. Evidența contabilă și fiscală se ține în corespundere cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

"1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" asigură soluționarea tuturor sarcinilor ce apar în fața serviciului contabil al întreprinderii, în cazul în care serviciul contabil răspunde totalmente de evidența întreprinderii, inclusiv de perfectarea documentelor primare, evidența vînzărilor, etc. Această aplicație poate fi utilizată, de asemenea, doar pentru ținerea evidenței contabile și fiscale, iar sarcinile altor sectoare, de exemplu, secția vînzări, pot fi soluționate de către alte aplicații specializate sau alte sisteme. De asemenea, în "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" este inclusă posibilitatea de utilizare comună cu aplicațiile "Gestiunea comerțului pentru Moldova" și "Salariul și Gestiunea Personalului pentru Moldova" ale sistemului "1C:Enterprise 8".

Metoda principală de reflectare a operațiunilor în evidență constituie introducerea documentelor configurației, care corespund documentelor contabile primare. În afară de aceasta, se admite introducerea nemijlocită a formulelor contabile separate. Pentru introducerea în grup a formulelor contabile se utilizează operațiunile tipice.

Evidenţa stocurilor de materiale și producţie

Evidenţa mărfurilor, materialelor şi producţiei finite este realizată conform SNC2 "Stocuri de mărfuri și materiale" şi indicaţiilor metodice de aplicare ale acestora. La casarea stocurilor de materiale și producţie se aplică metoda de evaluare a costului mediu ponderat.

Evidenţa stocurilor

Evidența stocurilor poate fi ținută conform evidenţei cantitative sau cantitativ-valorice. În primul caz, evaluarea mărfurilor şi materialelor în scopuri de evidenţă contabilă şi fiscală nu depinde de depozitul, de la care a fost primită marfa.

Evidenţa operaţiunilor comerciale

Este automatizată evidenţa operaţiunilor de intrare și vînzare ale mărfurilor şi serviciilor. La vînzarea mărfii se eliberează conturi spre plată, se perfectează facturile. Toate operaţiunile privind comerţul en-gros se perfectează în conformitate cu contractele cu cumpărători şi furnizori.

De asemenea, sunt automatizate operațiunile de retur de marfă de la cumpărător și către furnizor.

Evidenţa operaţiunilor bancare şi de casă

Aplicația prevede evidența mişcării mijloacelor băneşti din conturi de decontare şi a numerarului. Se menţine posibilitate de introducere şi tipărire a dispozițiilor de plată, a dispozițiilor de încasare și de plată de casă. Sunt automatizate operaţiunile privind decontările cu furnizorii, cumpărătorii şi titularii de avans, depunerea numerarului pe contul de decontare şi încasarea numerarului conform cecului bănesc. În baza documentelor de casă se formează registrul de casă conform modelului stabilit.

Evidenţa decontărilor cu terții

Evidenţa decontărilor cu furnizori şi cumpărători poate fi ținută în lei, unităţi convenţionale şi valută străină. Diferenţele valorice și de curs pentru fiecare operațiune se calculează în mod automat. Decontările cu terții pot fi ținute conform contractului în întregime sau pe fiecare tranzacție.

Evidenţa mijloacelor fixe şi activelor nemateriale

Evidenţa mijloacelor fixe şi activelor nemateriale se efectuează în conformitate cu SNC16 "Evidenţa activelor materiale pe termen lung" şi SNC13 "Evidenţa activelor nemateriale".
Sunt automatizate toate operaţiunile principale privind evidenţa acestora: intrarea, luare în evidenţă, calcularea amortizării, modernizarea, transmiterea, casarea.

Evidenţa salariului

Aplicația prevede calcularea în mod automat a salariului angajaţilor întreprinderii conform salariului de bază şi ținerea decontărilor reciproce cu salariații de la calcularea pînă la achitarea salariului, cît şi calcularea impozitelor și contribuțiilor reglementate de legislaţie, baza impozabilă a căror serveşte salariul angajaților întreprinderii, şi formarea dărilor de seamă corespunzătoare.

Operaţiunile finale ale lunii

Sunt automatizate operaţiunile reglementate care se efectuează la sfîrşitul lunii, inclusiv reevaluarea valutei, casarea cheltuielilor anticipate, determinarea rezultatelor financiare şi altele.

Dările de seamă standard de contabilitate

"1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" oferă utilizatorului un set de rapoarte standard, care permit analizarea datele pe stocuri, rulajele conturilor şi pe formule contabile sub cele mai diferite aspecte. Printre ele se numără balanţa de verificare, tabela - şah, balanţa de verificare pe cont, rulajele contului, fişa contului, analiza contului, analiza subconto, rulaje între subconto, formule contabile centralizatoare, cartea mare, diagrama.

Dări de seamă reglementate

În "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" sunt incluse dări de seamă obligatorii, destinate pentru prezentarea proprietarilor întreprinderii și organelor de control de stat, inclusiv formulare de rapoarte contabile, declaraţii fiscale, rapoarte pentru organele de statistică şi fonduri de stat.

Posibilităţile-service

În numărul posibilităţilor - service care oferă "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova" se includ: încărcarea cursurilor valutare prin Internet, verificarea automată şi instalarea actualizărilor, cît și pregătirea şi expedierea mesajelor în secţia de asistență tehnică.

Compararea "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova. Versiunea de bază" şi "1C:Contabilitatea 8 pentru Moldova"

1C:Contabilitatea

8  de bază


PROF

Soluţie finită pentru ținerea evidenţei contabile şi fiscale

da 

da 

Interfaţă bilingvă

da 

da 

Întocmirea dărilor de seamăreglementate

da 

da 

Evidenţa contabilă pentru mai multe întreprinderi  în baze informaţionale separate

da 

da 

Utilizarea comună cu aplicațiile ”1C:Enterprise 8 Gestiunea comerțului pentru Moldova” şi «1C:Enterprise 8 Salariul şi Gestiunea Personalului pentru Moldova»

da 

da 

Evidenţa contabilă pentru mai multe întreprinderi  într-o singură bază informațională

nu 

da 

Posibilitatea de modificare (configurare) a soluției aplicate

nu 

da 

Regimul de funcţionare multi-utilizatori, inclusiv varianta de funcţionare de client-server

nu 

da 

Funcţionarea bazelor informaţionale teritorial-repartizate

nu 

da 

Funcționarea COM-conectării şi Automation-serverului

nu 

da 

Prezentarea produsului se efectuează în oficiul Franchisee şi Client (or. Chişinău) cu înregistrarea în prealabil

Tel.:(022)870-888,(022)846-888

Fax(022) 568-337

E-mail: hotline@1cmd.md

Orele de lucru: Lu-Vi,09 00 - 18 00.

Яндекс.Метрика

Подписаться на новости 1С Account-Timbal

 2

Forum

  • No posts to display.

calcmd

bann1

1 2

microsoft-1

Acum pe site?

Avem 117 vizitatori și 2 membri online